Algemene voorwaarden Beemster Schagen v.o.f. / RepairBy 1. Toepasselijkheid: 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten met Beemster Schagen v.o.f. betreffende reparaties van telecom-elektronica. 1.2. Toepasselijkheid van andere voorwaarden, in het bijzonder inkoopvoorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten. 1.3 Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd wordt, zullen overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Beemster Schagen v.o.f. zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling of bepalingen. 2. Reparatie: 2.1 Bij een reparatie wordt uitgegaan van een defect of defecten welke zijn omschreven op het reparatieformulier, welke door de klant / opdrachtgever of met behulp van een medewerker met de klant wordt ingevuld, waarvan aan de klant ook een kopie wordt verstrekt. Het opgegeven defect of defecten wordt door de klant zelf omschreven en wordt bevestigd op het reparatieformulier middels een handtekening van de klant / opdrachtgever. 2.2 In de reparatieprijzen, welke gecommuniceerd wordt met de klant / opdrachtgever, zijn zover van toepassing, onderdelen, plaatsing, arbeidsloon en de wettelijke Nederlandse BTW van toepassing. 2.3 Beemster Schagen v.o.f. onderzoekt alleen de functionaliteit(en) waarvoor het te vervangen onderdeel verantwoordelijk is. Verdere defecten of aanvullende opmerkingen dienen op het reparatieformulier omschreven te staan. Wanneer dit niet het geval is, is Beemster Schagen v.o.f. niet te verwijten dat dit niet opgemerkt is, en zal Beemster Schagen v.o.f. een nieuwe prijsopgave kunnen maken, of een aanvullende prijsopgave op de aangeboden reparatie in kwestie. 2.4 Vochtschade dient altijd vermeld te worden door de klant / opdrachtgever, en dus ook als opmerking worden geplaatst op het reparatieformulier. Beemster Schagen v.o.f. is niet aansprakelijk voor verdere schade aan het toestel (welke blootgesteld is aan water of vloeistofschade) welke is ontstaan tijdens of na de reparatie en /of onderzoek. 2.5 Wanneer tijdens onderzoek blijkt dat de reparatiekosten hoger zullen uitvallen dan in eerste instantie is vastgesteld en/of afgesproken, dan zal de klant hierover worden geïnformeerd. In dat geval vindt de reparatie pas plaats op basis van de nieuwe prijsopgave, na de toestemming van de klant / opdrachtgever. 2.6 Wanneer het economisch of op basis van beschikbaarheid niet mogelijk blijkt een reparatie uit te voeren binnen een redelijke termijn, behouden wij het recht voor om het betreffende toestel ongeprepareerd te retourneren aan de klant / opdrachtgever. Eventueel gemaakte kosten door Beemster Schagen v.o.f. zullen dan niet in rekening worden gebracht. 2.7 Indien op het te repareren toestel, welke ons is aangeboden door de klant / opdrachtgever, nog de wettelijke garantiebepalingen van de producent te verhalen valt, of nog van toepassing zijn, vervalt deze mogelijkheid van claimen indien deze wordt aangeboden voor een reparatie bij Beemster Schagen v.o.f.. 2.8 Beemster Schagen v.o.f. repareert met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wanneer meerdere onderdelen defect zijn dan van toepassing in de logische beschrijving op het reparatieformulier waarvan de aannemelijkheid daardoor ook onlogisch is, is Beemster Schagen v.o.f. niet aansprakelijk te stellen. Tevens zijn kleine krasjes als gevolg van het herstel onoverkomelijk tijdens de reparatie en kan Beemster Schagen v.o.f. niet garanderen dat het te repareren toestel nog stof- en waterbestendig is na de uitgevoerde reparatie. 2.9 Beemster Schagen v.o.f. repareert het toestel zo snel als mogelijk, als de elementaire benodigdheden voorhanden zijn en de reparatietijd voldoende toereikend is. De te verwachte reparatie tijd wordt tijdens inname van het aangebodene medegedeeld door de vertegenwoordiging van Beemster Schagen v.o.f. en desgewenst vermeld op het reparatieformulier, maar is niet bindend. Aan deze reparatietijd kunnen dus geen rechten worden ontleend en is gebaseerd op louter een indicatie. Beemster Schagen v.o.f. streeft er naar binnen 14 kalenderdagen het aangebodene te herstellen tenzij anders afgesproken en ook vermeld op het reparatieformulier tijdens inname van het aangebodene. Beemster Schagen v.o.f. houdt in deze zich ook het recht voor hier vanaf te wijken, door bijvoorbeeld overmacht als gevolg van niet beschikbare onderdelen en benodigdheden ten behoeve van het herstel c.q. reparatie van het aangebodene. 3. Kwaliteit: 3.1 Bij het herstel van het aangebodene wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, tenzij anders afgesproken. Bij Samsung reparaties zijn dit originele onderdelen. Wanneer een Apple product gerepareerd wordt zal er gebruik gemaakt worden van kwalitatief goede onderdelen. Deze onderdelen worden gemaakt met de grootste zorg en kennen een hoge kwaliteitsstandaard. Apple laat niet toe dat er originele onderdelen geleverd worden aan derden. De kwaliteit onderdelen welke gebruikt worden door Beemster Schagen v.o.f. worden gekenmerkt als OEM en staan bekend als dezelfde kwaliteit als origineel zonder originele verpakking. Deze kwaliteit is de hoogste haalbare kwaliteit in de markt. Deze kwaliteit is niet te onderscheiden van een onderdeel welke Apple zelf levert. 3.2 Na reparatie ontvangt de klant een reparatierapport en/of factuur met een omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de onderdelen welke gebruikt zijn. 4. Garantie: 4.1 Voor garantievoorwaarden van de gebruikte onderdelen voor het herstel van het aangebodene wordt verwezen naar de garantievoorwaarden van de fabrikant, de wet, of de aanvullende garantievoorwaarden van de Beemster Schagen v.o.f.. 4.2 Beemster Schagen v.o.f. geeft na het voltooien van de reparatie 6 maanden garantie op het herstel van het aangebodene, waar het hertel betrekking op heeft gehad. Deze garantietermijn gaat in op het moment dat het herstel gereed wordt gemeld aan de klant. Wanneer deze datum niet herleidbaar is zal de datum van de factuur / kassabon welke verstrekt is aan de klant na het herstel worden aangehouden. 4.3 Garantie op de reparatie of het onderdeel komt te vervallen wanneer de klant het toestel zelf demonteert of wanneer deze door derden wordt geopend. 4.4 Gemonteerde onderdelen worden niet teruggenomen door Beemster Schagen v.o.f. 4.5 Indien blijkt dat de oorzaak van een klacht een andere is dan de voorgaande reparatie waar eventueel garantie op is te claimen, dan worden de kosten van een nieuwe reparatie aan de klant doorberekend. Beemster Schagen v.o.f. is niet aansprakelijk voor onvoldoende of achterwegen gelaten informatie betreffende de klachtomschrijving van het aangebodene. 4.6 Na een eventuele nieuwe reparatie gaat opnieuw de garantie in van het herstel. 4.7 Garantie van het vervangen onderdeel of onderdelen geldt alleen wanneer er geen val, stoot of waterschade is geconstateerd aan het vervangen onderdeel of onderdelen. 5. Aansprakelijkheid: 5.1 Beemster Schagen v.o.f. is aansprakelijk voor schade welke voortvloeit uit het verlies van het product tijdens het herstelproces, tenzij anders is overeengekomen. Beemster Schagen v.o.f. is in geen geval aansprakelijk voor gevolgschade. 5.2 De maximale aansprakelijkheid van Beemster Schagen v.o.f. is beperkt tot de dagwaarde van het product in kwestie of het aangebodene. Het is Beemster Schagen v.o.f. toegestaan de klant een vervangend product met een vergelijkbare functionaliteit en kenmerken te leveren in plaats van een (financiële) vergoeding. 5.3 Op de herstel overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 5.4 Beemster Schagen v.o.f. is in geen geval verantwoordelijk voor het verlies of verwisseling van datagegevens van het aangebodene. 5.5 Klant dient zelf gevoelige data van het toestel/aangebodene of de geheugenkaart te verwijderen. 5.6 Beemster Schagen v.o.f. is niet verantwoordelijk voor het verliezen van data ten gevolge van een herstel. Beemster Schagen v.o.f. zal redelijkerwijs proberen data te behouden maar hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 6. Betaling: 6.1 Betaling van het herstel dient te geschieden bij het afhalen van het toestel/aangebodene in de winkel. Zonder betaling houdt Beemster Schagen v.o.f. zich het recht voor het toestel niet te leveren c.q. af te geven. 6.2 Betaling kan alleen op rekening geschieden zodra Beemster Schagen v.o.f. hier toestemming voor geeft. Op deze regel zijn andere voorwaarden van toepassing welke worden omschreven in de algemene voorwaarden van Beemster Schagen v.o.f. 6.3 Wanneer 6 maanden na het gereed melden van het toestel/aangebodene deze niet is afgehaald, gaat Beemster Schagen v.o.f. er vanuit dat er afstand wordt gedaan van het toestel/aangebodene en deze eigendom wordt van Beemster Schagen v.o.f., tenzij anders is overeen gekomen. 7. Overmacht: 7.1 Beemster Schagen v.o.f. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de klant welke een herstel heeft aangeboden, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen. 7.2 Beemster Schagen v.o.f. is niet verantwoordelijk voor schade aan het aangebodene, voortkomend uit overmacht situaties zoals onder andere brand, overstroming, noodweer, aardbeving, inbraak, lekkage ,oorlog en dergelijke. 8. Gestolen of vermist: 8.1 Indien blijkt dat het serienummer/imeinummer van het aangebodene voorkomt in een database van gestolen of vermiste producten, houden wij ons het recht voor het aangebodene niet in behandeling te nemen. Wij zullen de eventueel gemaakte (herstel)kosten in zijn geheel in rekening brengen bij de klant/opdrachtgever. Tevens houdt Beemster Schagen v.o.f. zich het recht voor om melding te doen bij politie en of justitie.